NÄRA LEDARSKAP

Nedanstående tjänst är en bra start för att komma igång med nya processer. Tillsammans sätter vi mål för vad detta ska ha gett er skola när vi är klara. Tydlighet är allt.

Nära Ledarskap

Nära ledarskap handlar om att vara modig och hitta nya grepp för att förstå var medarbetaren befinner sig och dennes drivkrafter. Varje människa är själv ansvarig för sin egen utveckling. När du som ledare eller lärare vill hjälpa en människa över ett hinder startar förändringen inom dig. I detta paket utgår vi från framgångsenkäten som Ledningskultur har utvecklat som ger en nulägeseanalys på ett tillåtande och utvecklande ledarskap. Även andra underlag och resultat som ger en bild av nuläget kan användas, exempelvis resultat i medarbetarenkäter. Upplägget är anpassat för en enskild chef eller för hela skolledningen. Syftet är att komma igång med det viktigaste först och att få en Action plan för att utmanas till utveckling. Insatserna i Action plan innefattar både sådant som kan genomföras på kort sikt och andra åtgärder som kräver mer tid. Följ gärna upp med den egna chefen eller medarbetargruppen, förslagsvis efter sex månader.

Nära ledarskap

Upplägg 

Du är unik och dina medarbetare är unika. Därför är det viktiga i ditt ledarskap att ledarskapet är autentiskt med dig. Ditt ledarskap i din arbetsmiljö är allt, inga färdiga mallar utan i Nära ledarskap utgår allt från dig och ditt uppdrag på din skola.

  1. Samtal med rektor eller berörd chef om upplägg och behov.
  2. Genomförande av Framgångsenkät av medarbetarna i gruppen (3-20 personer). Enkäten ger en temperaturmätning av klimatet i gruppen. Den är ett diskussionsunderlag som chefen kan fortsätta att jobba med och följa upp.
  3. Analys av resultatet skickas till chefen
  4. Strategisamtal med chefen (2 timmar) utifrån enkätresultaten och vi tar fram en Action plan

  Vi gör: 

  • Tillsammans identifierar vi styrkor och utvecklingsområden för framtiden
  • Skapar en strategi för att systematisera styrkorna och arbeta med utvecklingsområdena

  Vi lär oss/Du får:

  • Att se våra/gruppens (från enkätsvar) styrkor från olika perspektiv
  • Hur utnyttjar jag mina personliga styrkor än mer
  • Hur utvecklar jag mitt nära ledarskap, medvetna prioriteringar
  • En konkret Action plan innehållande kort och långsiktiga insatser efter enkätresultat