Minska omsättningen på rektorer

I Sverige omsätter vi dubbelt så många rektorer än i våra nordiska grannländer. Varför och vad kan vi göra åt det?

LÄS MER

Utbilda dig i vardagsledarskap

Alla behöver vi utbildning - arbetslag, nya chefer och gamla chefer. Alltifrån att bilda starka team, bli bra på konflikthantering och skapa unika förändringsstrategier. Ledningskultur har utbildningar som stödjer utveckling för individ och grupp. Ring/mejla för mer info. 

UTBILDNINGAR

VAD

 Stort intresse för del 2 från Almedalen

Närmare 500 anmälda och bra samtal gav mersmak. Under våren -23 ges möjlighet för rektorer och skolchefer att fortätta samtalet.
Svenska skolan behöver arbetsro. 
Inbjudan

Senaste Skolstödet
16 januari, nr 3 2023

Korta nyheter om skolstöd.
Utkommer några ggr per termin. 
LÄS

 

 

 

Elevresultat

Vad hindrar era elever från att nå högre resultat? Tycker lärarna att det är svårt att anpassa undervisningen efter elevernas olika behov? Att komma till rätta med skolinspektionens granskningar eller att öka undervisningskvaliteten i arbetslag och klassrum är Ledningskultur riktigt vass på. Se referenser här nedan.

Team

Ledningsgrupper och arbetslag behöver psykologisk trygghet. Att lita på varandra är nummer ett i en grupp, som att alla i gruppen sköter sina uppgifter och strävar mot gemensamma mål. Allas bidrag ses som viktigt i ett TEAM. Olikheterna i en grupp ses som en styrka och är det som driver samtal och lärande framåt i teamet.. 

Nära ledarskap

Det nära ledarskapet strävar efter samarbete och dialog. Skolchefens chef är lika viktig som lärarens chef i att utöva ett stödjande och närvarande ledarskap i skolorganisationen. Mycket av ledarens vardag går till att reducera hinder och försvar för lärandet i organisationen. Öppna samtal, både om våra misstag och framgångar, är nyckeln.

HUR

Första steget när resultat uteblir är titta närmare på EN av nedanstående, till att börja med. Var har vi största utmaningen?

Nulägesanalys

Var är vi? Faktagrundade beslut är utmärkande för kvalitetskulturer. Det vet framgångsrika skolor och huvudmän och analyserar därför orsak och verkan för att kunna bygga en hållbar strategi. En genomlysning tillsammans med oss som externt stöd bekräftar era analyser, ger er nya perspektiv och tryggar er förändringsstrategi. 

Strategi

Vart ska vi? Behov på individ-, grupp- och organisationsnivå identifiearas. Här definieras delmål, slutmål och skapandet av en tidsplan tar form. Vilka processer vill vi utveckla, vilket ansvar har olika individer i processerna? Hur vet vi att vi nått målet, hur beskriver vi eller mäter vägen mot visionen? Strategiarbetet är komplext och allas erfarenheter är viktiga i denna fas. 

Implementering

Hur gör vi? Inget är klart på den här nivån. Det är nu det börjar, det riktigt tuffa - att det nya blir vardag. Att förändra beteenden. Stödja, träna och att utbilda medarbetare, utbyta erfarenheter och ibland också justera strategin är helt avgörande i implementeringen. Hör av dig! -för att höra hur vi kan hjälpa er med att skapa förändring som består.   

RESULTAT

"Samuel har på ett tydligt och professionellt sätt givit oss i ledningsgruppen djupare/tydligare strategier hur vi kan nå våra uppsatta mål ännu bättre.

Genom reflekterande samtal utifrån nulägesanalysen leda oss via strategier såsom Action plan och olika förändringsmodeller till en klarare bild av var vi är och hur vi kan nå våra eftersträvade mål."

Sabine Boije, biträdande rektor Mörarps skola Helsingborg stad

"Proffsigt. Bra överföring med ledningsgrupp, bra avstämningar och utvärdering av resultat!
Förutom det resultat jag önskade fick vi, jag och rektorn, även en närmare dialog om framtida mål och förväntningar."

Peter Abrahamsson, verksamhetschef Helsingborg stad

"När vår ledningsgrupp arbetade intensivt med skolutveckling för några år sedan tog vi in Samuel. Han fick oss att öppna upp samtalen i ledningsgruppen om våra styrkor och även hur vi kunde optimera varandras styrkor. Bland annat ville vi utveckla vårt gemensamma strategiska arbete. En av Samuels styrkor är att han hittar energin som för oss framåt i det ibland svåra utvecklingsarbetet. Sista åren har jag velat utveckla ledarskapet gällande delegerat ledarskap till arbetslagsledarna. Nu leder jag på ett helt annat sätt än tidigare. Det gör sån skillnad när jag kan vara mer strategisk när det behövs. Samuels stöd gör skillnad."

Marie Holmlund rektor vittra sollentuna

 RESULTAT

"Jag har jobbat med Samuel sedan vi startade upp och implementerade vårt projekt Hjärna Rörelse på Bäckahagens skola. I processen att få projektet att övergå till ett implementerat arbetssätt har Samuel varit ovärderlig för mig i min roll som projektledare och sedermera samordnare. Samuel ställer tuffa frågor och tvingar mig att vässa till alla delar i mitt arbete. Syfte och mål, detaljer i formuleringar, precisera arbetsgången osv. Inget lämnas åt slumpen. Med stor skärpa och alltid med resultatfokus får Samuel mig att själv tydliggöra så att mitt nästa steg är glasklart".

Ronnie Iveslätt
Samordnare
Bäckahagens skola

"Samuel Huhta på Ledningskultur är bra! Jag lärde först känna Samuel som rektorskollega och lärde mig då mycket av honom rörande ledarskap. Jag har framgångsrikt sen anlitat honom på olika skolor sen han startade Ledningskultur både för att ge chefshandledning till en av mina biträdande rektorer, se över organisationsförändringar och i ett arbete som berörde många medarbetare där insikter i grupprocesser var essentiella. Våra kontakter har präglats av lyhördhet, tydlighet och kvalitativ återkoppling i alla led från hans sida. Jag kan varmt rekommendera Samuel Huhta på Ledningskultur!"

Lars Ljungman REKTOR PÅ RYTMUS OCH ÅRETS LEDARE PÅ ACADEMEDIA 2018.

"Jag som rektor och pedagogisk ledare för skolan har höga förväntningar på våra resultat, elever, medarbetare och mig själv. Min ambition är att försöka göra skillnad via ett nära och systematiskt ledarskap. Skolledningen har anlitat Ledningskultur för att med hjälp av skolinspektionens ”kritik” fatta hållbara och kloka beslut. Samuel har systematiskt arbetat med skolledningen för att genomdriva en pedagogisk renovering. Vi har diskuterat, analyserat och kommit till nya insikter med hjälp av Samuels strategiska upplägg, prestigelösa stil och förmåga att ställa klargörande frågor. Han har också kopplat våra förändringar till forskning samt hjälpa oss att sätta upp mätbara mål. Med hjälp av regelbundna strategimöten har vi nu lyckats att skapa en pluggkultur på vår skola."

Sabine Langhammer Albertsson
REKTOR
Bäckahagens skola

OM LEDNINGSKULTUR

Mission – Drivkraft – Skolledaren i fokus!

Ledningskultur startade 2011 med ett fokus – stödja skolans ledarskap.

Omsättningen på rektorer i Sverige är hög i jämförelse med de övriga nordiska länderna och hela OECD.
Över 50 % av rektorerna slutar inom tre år. En av tre skolor har korttidsanställda rektorer. Detta påverkar förstås elevernas resultat märkbart, vilket också påvisas i flera studier.

Rektorsrollen är krävande med förväntningar från flera olika håll. Det är just därför skolan behöver ett långsiktigt och hållbart ledarskap, Stödet till rektorer är alltför ofta otillräckligt, generaliserat eller felriktat på många håll och det bidrar till den höga omsättningen av rektorer.

Skickliga huvudmän och skolchefer anpassar stödet till ledarskapet och skolans behov.

Ledningskultur samarbetar med hjärnforskare, specialpedagoger, specialister inom analys- och enkätverktyg. Är du intresserad av samarbete är du välkommen att höra av dig.

Samuel- din resultatcoach

Mitt första uppdrag inom utbildning och verksamhetsledning var 1992. Under många år utvecklade jag ledarutbildningar och jag var även med och skapade helt nya verktyg för individuell utveckling inom idrotten. Jag har tagit med mig många erfarenheter från idrottsvärlden gällande team och framgångsrika grupper. Från millenieskiftet och framåt ökade mitt intresse för skolans värld. Något år som lärare och sedan som skolledare, biträdande rektor och rektor. Komplexa problem som kräver lyhördhet. En av mina största styrkor är att jag lyssnar. Idag hjälper jag utvecklingsdrivna skolor att lyckas, att nå resultat!

Hör gärna av dig för att prata ledarskap och skolutveckling!

Kontakt

 

Ring: 
070-420 85 70

Mejla:
samuel@ledningskultur.se


Följ mig på LinkedIn