Skapa er framgångskultur utifrån era unika förutsättningar.

Skarpa ledarskapsverktyg från Game Intelligence/Karolinska Institutet som ger konkreta resultat för individ och grupphjärna.

Hjärnforskning och stöd pdf

Din skolas ledarskap är viktigt! Ditt ledarskap är viktigt!

-Rektor, boka en fri konsultationsfika med Samuel - för perspektivbyte, reflektion och konstruktivt.

VAD

Kvalitetsfrågor - bla olika elevresultat, enkäter, skolinspektion, lärkultur (system, värderingar och aktiviteter).   

Elevresultat

Vad hindrar era elever från att nå högre betyg? Tycker lärarna att det är svårt att anpassa undervisningen efter elevernas olika behov? I en workshop utgår vi från era olika skolresultat och vi undersöker orsak och verkan av ert arbete. Vi drar lärdomar som kan användas av hela skolan och i varje klassrum.

Läs mer 

Dream teams

Ett dream team har ett tydligt uppdragsfokus, de är effektiva och har en förståelse för varandras olika arbetsuppgifter. Baserat på Susan Wheelans forskning tydliggör vi det egna ansvaret och gruppens ansvar. Vi tar fram strategier för att gruppen ska komma vidare från konfliktfasen till dream team fas tre och fyra.

Läs mer 

Nära ledarskap

I ett nära ledarskap strävar du efter att utveckla relationen till dina medarbetare. Till exempel att vilja möta varje individ där den är och inte ge upp på den sista eleven eller medarbetaren. Med utgångspunkt i en nulägesanalys tar vi fram en Action plan för dig eller din ledningsgrupp så att ni kan börja träna på det som just du eller din grupp behöver för att utveckla ett nära ledarskap.

Läs mer 

HUR

Nya och gamla beprövade verktyg används. Det senaste från hjärnforskningen till enkät, faktiska resultat, observation, intervjuer och Action Plan. Andra beforskade verktyg är dialogverktyget SAVI och Effektiva Team/grupputveckling.

Nulägesanalys

Var är vi? Faktagrundade beslut är utmärkande för Kvalitetskulturer (läs mer, SIQ). Sammanställning av olika resultat som följs av en analys och vart efter prioriterade områden utses. Detta kan också kallas motivationsfasen – skapar motivation hos individer/organisation

Strategi

Vart ska vi? Behov på individ, grupp och organisationsnivå identifiearas. En tidplan med delmål och slutmål. Vilka processer vill vi utveckla, vilket ansvar har olika individer i processerna. Hur vi mäter resultaten är några frågor som rektor/skolledningen beslutar i  denna fas.

Implementering

Hur gör vi? Att kommunicera strategin på olika sätt, träna på förändring, justera, mäta, följa upp, fira uppnådda delmål och stödja individer och grupper är viktigt för att lyckas med att omsätta strategierna till handling. Goda rutiner genom systematisering, och modigt ledarskap över tid är beforskade metoder för hållbar utveckling.

Aktuellt

Frukostseminarium för hösten 2020; torsdagarna 24 september och 19 november. Anm/info, samuel@ledningskultur.se

Läs mer 

 Kunder

Jag har jobbat med Samuel sedan vi startade upp och implementerade vårt projekt Hjärna Rörelse på Bäckahagens skola. I processen att få projektet att övergå till ett implementerat arbetssätt har Samuel varit ovärderlig för mig i min roll som projektledare och sedermera samordnare. Samuel ställer tuffa frågor och tvingar mig att vässa till alla delar i mitt arbete. Syfte och mål, detaljer i formuleringar, precisera arbetsgången osv. Inget lämnas åt slumpen. Med stor skärpa och alltid med resultatfokus får Samuel mig att själv tydliggöra så att mitt nästa steg är glasklart

Ronnie Iveslätt
Samordnare
Bäckahagens skola

Samuel Huhta på Ledningskultur är bra! Jag har framgångsrikt anlitat honom både för att ge chefshandledning till en av mina biträdande rektorer och i ett arbete som berörde många medarbetare där insikter i gruppprocesser var essentiella. Våra kontakter har präglats av lyhördhet, tydlighet och kvalitativ återkoppling i alla led från hans sida. Jag kan varmt rekommendera Samuel Huhta på Ledningskultur!

Lars Ljungman
REKTOR
Rytmus Academedia

Jag som rektor och pedagogisk ledare för skolan har höga förväntningar på våra resultat, elever, medarbetare och mig själv. Min ambition är att försöka göra skillnad via ett nära och systematiskt ledarskap. Skolledningen har anlitat Ledningskultur för att med hjälp av skolinspektionens ”kritik” fatta hållbara och kloka beslut. Samuel har systematiskt arbetat med skolledningen för att genomdriva en pedagogisk renovering. Vi har diskuterat, analyserat och kommit till nya insikter med hjälp av Samuels strategiska upplägg, prestigelösa stil och förmåga att ställa klargörande frågor. Han har också kopplat våra förändringar till forskning samt hjälpa oss att sätta upp mätbara mål. Med hjälp av regelbundna strategimöten har vi nu lyckats att skapa en pluggkultur på vår skola.

Sabine Langhammer Albertsson
REKTOR
Bäckahagens skola

FIKA

Om

Ledningskultur startade 2011 med ETT fokus – utveckla svensk skola genom att stödja ledarskapet! Skolan behöver stabilt, transparent och långsiktigt ledarskap.   Utvecklingen av Sveriges viktigaste arbetsplats är av högsta prioritet i vår samtid. Därför behöver vi lyssna på och stödja professionen SKOLLEDARE. Rektorsrollen är krävande med komplexa förväntningar från elever, medarbetare, föräldrar, huvudmän och samhälle. Alla är överens; Skolverket, Skolinspektionen, huvudmän och fackliga organisationer och inte minst rektorerna själva, stödet till rektorer är otillräckligt och bidrar till en alltför hög omsättning av rektorer. Ledningskulturs stöd är utformat utifrån den enskilda skolans utmaningar och med stöd från hjärn-, ledarskaps- och skolforskningen. Angreppssättet är baserat på vetenskaplig grund där allt utgår från en nulägesanalys som omsätts till en strategi. Den enskilda skolans unika förutsättningar är ramverket för att slutligen skapa en effektiv implementering. Ledningskultur har idag en handfull samarbeten med experter inom bla hjärnforskning, specialpedagogik, analys- och enkätverktyg. Allt för att bidra med verktyg anpassade för just den enskilda skolans förutsättningar i fråga om organisatoriska och/eller ledarskapsverktyg. Vill du samarbeta för att utveckla svensk skola är du mer än välkommen att höra av dig för ett trevligt fikasamtal.  
 

Samuel - Bred och djup erfarenhetsbank
Sedan 1992 har jag arbetat med att utbilda och leda verksamheter inom skolan och idrotten. Under många år utvecklade jag ledarutbildningar och nya verktyg för individuell utveckling. I över åtta år arbetade jag som både biträdande rektor och rektor. Erfarenheterna har utvecklat och format min syn på hur vi bäst når våra mål med ett nära stöd och hur vi kan använda oss av idrottens teamkunskaper. Att slutligen bottna i våra förändringar, inte bara uttalade mål och strategier, utan att i våra dagliga rutiner, systematiskt kunna omsätta förändringarna i vårt personliga ansvar är nyckeln till en god implementering. 
Hör gärna av dig för en fika, speciellt om du vill utveckla skola och/eller ledarskap!

 

Kontaktuppgifter till mig 

Ring: 
070-420 85 70

Mejla:
samuel@ledningskultur.se


Följ mig på LinkedIn